دندان دوقلو باید از دندان دچار فیوژن تشخیص داده شود. دندان دوقلو نشانگر تلاش برای تقسیم یک جوانه دندانی با دو نیمه شدن در طی مرحله تکثیر سلولی چرخه رشد دندان است. دندان دوقلو، در نمای بالینی به صورت تاجی دوشاخه بر روی ریشه ای واحد به نظر می رسد، تاج معمولا پهن تر از…

فیوژن، نمایانگر یکی شدن دو دندان شیری یا دائم مستقل در حال تکامل است. این وضعیت معمولا محدود به دندان های پیشین است و مانند دندان های دوقلو، می تواند نشانگر گرایش خانوادگی باشد. اتصال دندان ها که فقط شامل سمان باشد، کانکرسنس نامیده می شود. پرتونگاری ممکن است نشان دهد که فیوژن به نواحی…

تکثیر غیر طبیعی سلول های عضو مینایی، ممکن است منجر به هامار توم ادنتوژنیک بدشکلی تومور مانند خوش خیم گردد که به طور معمول ادنتوم نامیده می شود. ادنتوم، ممکن است در نتیجه تکثیر تغییر یافته اپی تلیوم دندانی و جوانه زدن دندان شیری به وجود آید. ادنتومها ممکن است از نوع ترکیبی (کامپاوند)، از…

سلولیت عفونت منتشر بافت های نرم است که اغلب در کودکان خردسال دیده می شود. این ضایعه به روش یکسانی بانکروز پالپ دندان شیری یا دائم ایجاد می شود و با تورم آشکار صورت یا گردن بر اثر ادم جانبی و عفونت در حال گسترش سطوح پوششی مشخص شده است؛ بافت تیره رنگ، گوشتالو و…

آبسه آلوئولی مرتبط بانکروز پالپ ممکن است حاد یا مزمن باشد. آبسه آلوئولی در دندانهای دائم معمولا ضایعه پری اپیکال موضعی به خوبی محدودشده با کپسول فیبروز ایجاد شده توسط سلول های فیبروبلاست است که از غشای پریودنتال متمایز می شود. انتشار عفونت آبسه های دندان شیری معمولا گسترده تر است و بافت های اطراف…

در بیش از نیم قرن گذشته، خدمات مراقبت های دندانپزشکی کودکان بیشتر در دسترس قرار گرفته است. برنامه های پیشگیری از پوسیدگی مؤثر تر شده است و کاهش پیوسته بروز و فراوانی پوسیدگی دندان در دندانهای شیری و دائم در میان کودکان سراسر جهان ادامه داشته است. با این حال، بر پایه اولین گزارش رئیس…

تماس بگیرید